Onze diensten

Bekijk hieronder al onze diensten en meld u aan voor een cursus.

Basiscursus BHV

 • De basiscursus BHV wordt verzorgd in een lesdag 08.30-16.00 uur.
 • Er wordt les gegeven door instructeurs van de parate diensten (ambulance en brandweer, dus mensen die je in de praktijk bij een calamiteit tegen kunt komen).
 • ’s Morgen van 08.30-12.00 is het brandgedeelte inclusief examen, daarna volgt een goed verzorgde lunch en van 12.30-16.00 uur is het medisch gedeelte inclusief examen.
 • Men ontvangt een certificaat en reanimatiekaartje als men voor beide onderdelen is geslaagd.

Herhalingscursus BHV

 • De herhalingscursus BHV wordt verzorgd in een halve lesdag (4 uur).
 • Dit gebeurt door middel van een carrouseloefening waarin beide onderdelen van de BHV (brand en medisch) in kleine groepjes worden behandeld.
 • Er wordt les gegeven door instructeurs van de parate diensten (ambulance en brandweer, dus mensen die je in de praktijk bij een calamiteit tegen kunt komen). Deze halve dag is natuurlijk tijd en kostenbesparend voor het bedrijf.
 • Elk jaar wordt weer een nieuw trainingsprogramma ontwikkeld waarbij de opmerkingen uit evaluatie formulieren van cursisten en de laatste stand van de Nederlandse wetgeving als belangrijke bronnen dienen.

Ploegleider

 • Deze cursus wordt verzorgd in een lesdag 08.30-14.3 uur.
 • Tijdens deze cursus instrueert de brandweerinstructeur de cursisten over het leidinggeven, de begeleiding en het houden van overzicht tijdens een BHV inzet.
 • Op deze wijze zal de ploegleider scherp letten op (potentiële) gevaren tijdens calamiteiten. Ook zullen andere belangrijke vaardigheden aan de orde komen, hierbij valt te denken aan communicatie en instructie.

Herhalingscursus ploegleider

 • Deze cursus wordt verzorgd in een halve lesdag 08.30-12.30 uur.
 • Tijdens deze herhalingscursus instrueert de brandweerinstructeur de cursisten over het leidinggeven, de begeleiding en het houden van overzicht tijdens een BHV inzet met diverse casussen.

De Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 is een bedrijf verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Indien er niet meer dan 15 personen in dienst heeft mag u ook zelf deze taak op u nemen.

 • De cursus preventiemedewerker duurt 1 dag, van 08.30-14.30 uur.
 • Wat zijn o.a. de taken van de preventiemedewerker:
  • Houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en is op de werkvloer aanwezig.
  • Moet kennis hebben van de Arbo-risico’s binnen het bedrijf - is het aanspreekpunt bij vragen over veiligheid en gezondheid.
  • Geeft voorlichting over het onderhoud van apparaten - bewaakt het juiste gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen.
  • Geeft instructies over het werken met gevaarlijke stoffen - voert de adviezen vanuit de RI&E uit.

Waarom een cursus preventiemedewerker

Deze cursus heeft tot doel de preventiemedewerker voor te bereiden op de hierboven vermekde taken. De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar specifieke kennis heeft van arbo-risico’s binnen het bedrijf, om veilig te kunnen werken. Deze kennis is voor de preventiemedewerker verplicht.

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

 • Tijdsduur 1 lesdag 08.30-14.30 uur en een ochtend van 1,5 uur met een tussenliggende periode van 2 weken.
 • Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654.
 • Daarnaast fungeert hij/zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waarbij twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
 • In de cursus wordt ingegaan op:
  • Beheer van de brandmeldinstallatie
  • Periodieke controles
  • Onderhoudswerkzaamheden
  Examen via het NIBHV met een certificaat als de huiswerkopdracht en examen positief zijn afgesloten.

Heftruckopleiding

De opleiding duurt 1 lesdag 08.30 tot 15.30 uur.

 • Doel

  Het verhogen van de veiligheid en daarmee verlagen van de kosten van uw chauffeurs d.m.v. een korte en praktische heftruck opleiding. Bovendien voldoet uw onderneming hiermee aan de Arbo-wet die werkgevers verplicht om medewerkers grondig te instrueren over de risico's van het werk.

 • Doelgroep

  Medewerkers die een heftruck besturen en moeten voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. Of her-instructie moeten volgen ( na +/- 5 jaar ).

Theorie

 • Veiligheid AI 14 en Arbo-wet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasten van trucks
 • Dagelijks onderhoud (batterij, motor)
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Dagelijks onderhoud (rijklaar maken)
 • Bediening en besturing truck
 • Koud stapelen
 • Pallet- en inrijdstellingen
 • Laden en lossen van o.a.
 • Containers en laadbakken
 • Onderhoud batterij en motor
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit heftruckcertificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Informatie kleine blusmiddelen

 • Doelgroep

  De cursus kleine blusmiddelen is in het algemeen bedoeld voor iedereen binnen een organisatie die bekendheid wil opdoen met hoe om te gaan met kleine blusmiddelen, en met het op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging ondernemen.

 • Aanpak

  • Theoretisch gedeelte
  • Praktisch gedeelte

In het theoretische gedeelte wordt de cursist bekendheid bijgebracht over:

 • Wat is brand?
 • Het principe van brand.
 • De branddriehoek.
 • De gevaren van brand en rookverschijnselen.
 • De verschillende soorten blusmiddelen en hun werking.
 • Voor welke brand is een bepaald blusmiddel geschikt.
 • Veiligheidsaspecten bij het optreden in een brandsituatie specifiek op een computerafdeling.

Het praktische gedeelte bestaat uit:

 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
 • Soorten en gebruik van draagbare blusstoffen (eventueel inclusief brandslanghaspel).
 • Wat te doen bij een brand die specifiek op een afdeling kan ontstaan.
 • Praktijkoefening m.b.t. het benaderen van een brand.

VCA

Cursusduur 1 lesdag met aansluitend een examen

De cursus Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Inhoud

De volgende verplichte onderwerpen worden behandeld:

 • De Arbo-wet.
 • Ongevallentheorie.
 • Gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en straling).
 • Gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen).
 • Gereedschappen, machines en elektriciteit.
 • Hijsen, tillen en lopen.
 • Werken op hoogte.
 • Werkvergunningen en besloten ruimten.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

VCA (Arabisch)

Tevens kan de VCA cursus in de Arabische taal worden verzorgd. Hierbij is de cursus duur 2 dagen inclusief erkend VCA examen.
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

VOL-VCA

Cursusduur 1 lesdag met aansluitend een examen

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Ontruimingsoefening

Eenvoudige ontruimingsoefening

 • Enkele weken voor de ontruimingsoefening wordt een afspraak gemaakt voor een schouw en zal ook nader worden in gegaan op het ontruimingsplan en mogelijke ontruimingsscenario’s.
 • Tijdens de ontruiming zal personeel van OCL Training en Advies aanwezig zijn om de ontruimingschecklisten e.d. bij te houden.
 • Na de ontruiming zal er een evaluatie plaatsvinden.
 • Tijdsduur: ongeveer 1 a 1,5 uur.

Uitgebreide ontruimingsoefening

 • Ensceneringmateriaal (geluidseffecten, rook, vuursimulatie, poppen e.d.) om een zo realistisch mogelijke situatie te creëren.
 • Voor aanvang van de ontruimingsoefening vind een uitgebreide bespreking van het ontruimingsplan en de theorie van het ontruimen plaats.
 • De ontruimingsoefening vind plaats onder begeleiding van een brandweer instructeur en personeel van O.C.L T&A die ontruimingschecklisten e.d. bij zullen houden.
 • Na de ontruiming wordt onder begeleiding van de brandweerinstructeur geëvalueerd.
 • Tijdsduur: ongeveer 2 a 2,5 uur.

Aanbeveling

Indien uw organisatie weinig tot geen ervaring heeft met ontruimingsoefeningen of indien het een hele poos geleden is dat een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden dan bevelen wij de uitgebreide ontruimingsoefening aan omdat deze zich uitstekend leent als “nulmeting” van uw organisatie van waaruit m.b.v. de bevindingen hieruit snel en gericht aan verbeteringen gewerkt kan worden. Voorwaarde hierbij is wel dat een goed ontruimingsplan aanwezig is.

Indien nog niet aanwezig kan in verband met toekomstige ontruimingsoefeningen een eerste opzet van een logboek en een evaluatierapport door OCL Training en Advies voor uw bedrijf worden aangemaakt met daarin opgenomen de verbeterpunten en aanbevelingen naar aanleiding van de ontruimingsoefening.

E-Learning

OCL Training en Advies biedt onderscheidende BHV opleidingen die werkelijk het verschil maken. Buiten de vertrouwde BHV praktijkcursussen die door brandweer en ambulance instructeurs worden verzorgd bieden wij een heel scala aan ondersteunende diensten en zijn wij vooral flexibel en innovatief.

Kosten besparend

Interessant voor uw onderneming is wellicht onze integratie van e-learning in onze BHV praktijkcursussen. De normale jaarlijkse kosten voor BHV herhalingscursussen worden hierdoor in veel voorkomende gevallen aanmerkelijk lager en de kwaliteit blijft toch gewaarborgd doordat er naast de praktijk, in tegenstelling tot andere opleiders, op een speciale zeer uitgebreide manier met e-learning geoefend wordt.

Advies

Wilt u op dit gebied ook graag een goed advies om de kosten en de tijd die nodig zijn om de BHV organisatie op peil te houden sterk te verlagen, tegen dezelfde vertrouwde kwaliteit? Wij komen graag in contact met u om samen met u de voordelen te bespreken die OCL Training en Advies te bieden heeft.

Informatie aanvragen

Kennisdesk

OCL Training en Advies

Heeft u al een inlogcode:

E-Learning voor volwassenen

E-Learning voor kinderen

Beschikbaar zijn de modules BHV, EHBO en reanimatie voor volwassenen en overeenkomstige modules die speciaal toegespitst zijn op ´het werken met kinderen´.

CODE 95 EHBO cursus

code 95 ehbo cursus

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uren bij een CODE 95 erkende opleider nascholing te volgen. Zonder deze nascholing is het niet mogelijk om het chauffeursdiploma te verlengen. OCL Training en Advies is door het CBR / CCV erkend als opleider in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid Chauffeurs. Na het succesvol voltooien van deze CODE 95 EHBO cursus (7 uren) melden wij dit aan het CCV die de uren in uw overzicht van de gevolgde nascholingsuren zal bijschrijven.

Voor meer informatie: https://www.cbr.nl/richtlijnvakbekwaamheid.pp

OOM

Oom is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Daarmee is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland. OCL Training en Advies biedt haar cursussen ook aan in de cursuscatalogus van OOM met interessante voordelen voor de bij OOM aangesloten bedrijven.

Voor meer informatie: http://www.oom.nl/Catalogus